Ανακοίνωση Προκήρυξης για την επιλογή Αναδόχου δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης

O Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ (ΣΑΕ-ΕΠΕ) Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ

Έναρξη του Έργου με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ