«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Πληροφορίες – Δημοσίευση: Σεπτέμβριος 2018

Με γνώμονα την συνεχή και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», ΟΠΣ 5002563, με Αναθέτουσα Αρχή το Σωματείο «Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ» σας παραθέτουμε μια αναλυτική ενημέρωση όλων των Δράσεων που περιλαμβάνει το έργο.

Περιεχόμενο του Έργου είναι:

  • Η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
  • Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευθέντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Το Έργο αναφέρεται στον Τομέα του Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Το Έργο αφορά στην κατάρτιση 1.000 ωφελουμένων / εργαζομένων (μονίμων, μερικά και εποχικά απασχολούμενων) σε 5 προγράμματα κατάρτισης. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το Έργο αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση εδώ.