Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» (Κωδ. ΟΠΣ: 5002563) ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ (δ.τ. ΣΑΕ-ΕΠΕ) προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβάση μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.: 146923/1.03.2021).

Ορθή Επανάληψη σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (16/03/2021 αντί 15/03/2021)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ.: 146923/1.03.2021) για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου – (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – (Δες αρχείο εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH-(άρθρο 8 Ν.1599/1986) – (Δες αρχείο εδώ)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 13:00 και λήγει την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, 13:00.

Ορθή Επανάληψη – Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκτάκτου Προσωπικού

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ ως Δικαιούχος του Έργου / Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» (Κωδ. ΟΠΣ: 5002563) προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβάση μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.: 146923/1.03.2021) και στην ορθή επανάληψή της στις 05/03/2021.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» (Κωδ. ΟΠΣ: 5002563) ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ (δ.τ. ΣΑΕ-ΕΠΕ) προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβάση μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.: 146923/1.03.2021).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αρ. Πρωτ.: 146923/1.03.2021) για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου – (Δες αναλυτικά την Πρόσκληση εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – (Δες αρχείο εδώ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣH-(άρθρο 8 Ν.1599/1986) – (Δες αρχείο εδώ)

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 13:00 και λήγει την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021, 13:00.

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκτάκτου Προσωπικού

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ ως Δικαιούχος του Έργου / Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» (Κωδ. ΟΠΣ: 5002563) ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών & ΕΠΕ (δ.τ. ΣΑΕ-ΕΠΕ) προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβάση μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.: 146923/1.03.2021)

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ

Ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ /ΕΡΓΟ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ ως Δικαιούχος του Έργου / Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και προσκαλεί τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής.

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ /ΕΡΓΟ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ ως Δικαιούχος του Έργου / Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση και

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:

τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης)

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω πράξης, και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

 1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών
 2. Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
 3. Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

Να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου απασχόλησης


Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://perivallon.saeepe.gr/

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 24/02/2021 και ώρα 13:00 και λήγει στις 20/03/2021 και ώρα 13:00.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδώ

Έναρξη του Έργου με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ

«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

Έναρξη του Έργου με τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5002563

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Με γνώμονα την συνεχή και πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με το Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», ΟΠΣ 5002563, με Αναθέτουσα Αρχή το Σωματείο «Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ» σας παραθέτουμε μια αναλυτική ενημέρωση όλων των Δράσεων που περιλαμβάνει το έργο.

Περιεχόμενο του Έργου είναι:

 • Η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μέσα από μία τεκμηριωμένη διαδικασία διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών, για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας των συμμετεχόντων.
 • Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων, από την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευθέντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Το Έργο αναφέρεται στον Τομέα του Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι ένας από τους 9 Στρατηγικούς Τομείς της χώρας. Το Έργο αφορά στην κατάρτιση 1.000 ωφελουμένων / εργαζομένων (μονίμων, μερικά και εποχικά απασχολούμενων) σε 5 προγράμματα κατάρτισης. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το Έργο αφορά όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Προγράμματα Κατάρτισης:

Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο περιλαμβάνει 3 προγράμματα κατάρτισης που αφορούν τους 1.000 καταρτιζόμενους:

α/αΤίτλος ΠρογράμματοςΔιάρκεια σε ώρες
1.     Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Υλικών100
2.     Τεχνικός Διαχείρισης και Ελέγχου Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος100
3.     Στέλεχος Οργάνωσης Προγραμμάτων Ανακύκλωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού100

Την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελουμένων, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Χρηματοδότηση και οικονομικές προϋποθέσεις:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις των οποίων οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αντίθετα, όσοι εργαζόμενοι  το ολοκληρώσουν θα λάβουν Εκπαιδευτικό Επίδομα πέντε (5) ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Το Έργο περιλαμβάνει και το συνολικό κόστος για την Πιστοποίηση των καταρτιζομένων καθώς και τις δαπάνες που αφορούν τη δημοσιότητα αλλά και τη διοικητική υποστήριξη υλοποίησής του.

Υλοποίηση Προγραμμάτων:

Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιείται μέσω:

 • Μικτής Κατάρτισης (blended learning), που συνδυάζει τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση.
 • Εξ ολοκλήρου τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση).
 • Συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην αίθουσα.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που θα επιλέγεται τελικώς για κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης από τον Ανάδοχο, θα εξαρτάται από τη σύνθεση της ομάδας των εκπαιδευομένων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, κ.α.), τη γεωγραφική διασπορά τους και τα ωράρια εργασίας τους.

Κίνητρα για συμμετέχοντες:
Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης:

 • θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις που καθιστούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα σύγχρονα και επίκαιρα
 • θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 • Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων, από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και στην ενίσχυση της απασχολισημότητας τους.