ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5002563

 • Για το Τεύχος της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ
 • Για την Προκήρυξη της Σύμβασης κάντε κλικ εδώ
 • Για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης κάντε κλικ εδώ
 • Για την περίληψη της Διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

O Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ (ΣΑΕ-ΕΠΕ)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος», με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ (ΣΑΕ-ΕΠΕ)
 2. Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Υπηρεσίες που παρέχονται από επαγγελματικές οργανώσεις
 3. Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,Τ.Κ. 106 72
 4. Κωδικός Nuts: EL30
 5. Στοιχεία επικοινωνίας: 210 3220274 Φαξ: 210 36 26 610, email: mail@sae-epe.gr,website: https://www.sae-epe.gr  
 6. Τίτλος έργου: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος»
 7. Είδος Σύμβασης(Ταξινόμηση κατά CPV): Υπηρεσίες
 • Κατάρτιση – (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης).
 • Πιστοποίηση – CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης)
 • Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 1.000 εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι (εργαζόμενοι) να αποκτήσουν πρόσθετες – της άσκησης του επαγγέλματός τους – γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
 • Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ
 • Συνολικός προϋπολογισμός:

820.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα .με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152/20-11-2015)

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για 12 Μήνες από την υπογραφή της. 
 2. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι ποσού Δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (16.400,00€)
 3. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 1191. Η σύμβαση εντάσσεται στα Υποέργα 2,3,4,5 και 6 της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα του Περιβάλλοντος» με Κωδικό ΟΠΣ 5002563, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6047/826/Α3/16-11-2017 ,και την πρώτη τροποποίησή της με αρ. πρωτ.:5211/Β3/1123/24-08-2018 και την με αρ. πρωτ.: 5507/Β3/1265/23-09-2019 δεύτερη (2η)  τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ Ψ3Μ0465ΧΙ8-23Λ).. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ11910031)
 4. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: https://www.sae-epe.gr.
 5. Χρόνος και Τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος:77730) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη.
 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 21-02-2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
 7. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής διευκρινίσεων: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 24-03- 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
 8.  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-04-2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
 9. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 09-04-2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
 10. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 11. Δικαίωμα συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
 12. κράτος-μέλος της Ένωσης,
 13. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 14. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
 15. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στα Άρθρα 2.2.4-2.2.7 της Διακήρυξης.

Προκειμένου για ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις των ως άνω παραγράφων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, αρκεί αυτές να πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.

 • Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβασή θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας-τιμής
 • Τρόπος πληρωμής: Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 5.1 της Διακήρυξης
 • Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή  προσφορές για μέρος του έργου.
 • Διαδικασίες προδικαστικής προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3.4 της Διακήρυξης
 • Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.
 • Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 13-02-2020

Για τον Σύνδεσμο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Γεράσιμος Φωκάς